Miljöjuridik

Vi hjälper er att tolka och tillämpa miljölagstiftningen och uppfylla dess krav. ​​​​​​​

skapa rätt förutsättningar för lagefterlevnad


Det handlar om att införa, upprätthålla och efterleva så väl interna som externa krav och miljöjuridiska regelverk. Utifrån lång praktisk erfarenhet, god kännedom om rättspraxis samt hur miljölagstiftningen kan tillämpas bidrar vi med att stödja och utveckla er organisation. Utifrån tolkning av lagstiftningen skapar vi fungerande förutsättningar i tillståndet.  Vi har ett flertal personliga myndighetskontakter lokalt och runt om i Sverige vilket breddar vår kunskap och möjlighet att hitta bästa möjliga tillämpning. Vi hjälper er med allt från små frågor till hela tillståndsprövningar. Oavsett vilket anpassar vi det till er verksamhet så att ni når era mål!
​​​​​​​
Vi kan bland annat hjälpa er med:
  • Tillståndsärenden
  • MKB (Miljökonsekvensbeskrivning)
  • MIFO-utredning (Metodik för inventering av förorenade områden)
  • Besiktningar
  • Lokaliseringsutredningar
  • Återställningsplaner
  • Samråd- och anmälningsärenden
  • Hjälp med upprättande av egenkontroller


​​​​​​​